Dzisiaj jest: piątek, 28 stycznia 2022 r. 28 dzień roku  
  O NAS
  Firma
  Aktualności
  Certyfikaty
  Zapytania
  Kontakt
  OFERTA
Spedycja
Nawozy
Polepszacze gleby
Mączki zwierzęce
Galeria zdjęć
Artykuły prasowe
Akty prawne

     wyszukaj w serwisie
  
  
english version
русская вэрсия
         Akty prawne
Rozporządzenie MRiRW - Dz.U. Nr 269 poz. 2676 z 2004 r.
Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby
(Dz. U. Nr 269, poz. 2676)


Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania weterynaryjne dla:
a) umieszczania na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatków do wzbogacania gleby w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej2), wytworzonych z ubocznych produktów zwierzęcych przetworzonych metodą 1, zwanych dalej "polepszaczami gleby",
b) unieszkodliwiania polepszaczy gleby;
2) sposób wykorzystania polepszaczy gleby.
§ 2. 1. Niedopuszczalne jest stosowanie polepszaczy gleby:
1) na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych;
2) do produkcji podłoży ogrodniczych;
3) pod uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, z wyjątkiem przygotowywania stanowiska pod te uprawy w roku poprzedzającym sadzenie roślin.
2. Polepszacze gleby mogą być stosowane:
1) przy zakładaniu plantacji traw;
2) przed siewem zbóż, kukurydzy, roślin motylkowatych, poplonów ścierniskowych oraz roślin przeznaczonych do celów technicznych.
3. Polepszacze gleby stosuje się w ilości do 5 ton na 1 ha uprawy, nie częściej niż raz na 2 lata.
§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii może przeprowadzić kontrolę wykorzystania polepszaczy gleby, na podstawie analizy ryzyka dostania się ich do łańcucha pokarmowego zwierząt.
§ 4. 1. Podmiot nabywający polepszacze gleby niezwłocznie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii, właściwemu ze względu na miejsce przeznaczenia polepszacza gleby, kopię podpisanego oświadczenia, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, sporządza podmiot zbywający.
3. Podmiot nabywający polepszacze gleby przechowuje oryginał oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przez 2 lata od dnia jego sporządzenia i podpisania.
§ 5. 1. Podmiot nabywający polepszacze gleby przechowuje je:
1) w miejscu zabezpieczonym przed dostępem zwierząt - w przypadku opakowanych polepszaczy gleby;
2) w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem zwierząt - w przypadku nieopakowanych polepszaczy gleby.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oczyszcza się i odkaża po zużyciu każdej partii polepszaczy gleby.
§ 6. Załadunek i rozładunek polepszaczy gleby odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu nieużywanego przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, przy czym sprzęt ten powinien być przechowywany w sposób uniemożliwiający zwierzętom dostęp do niego.
§ 7. 1. Polepszacze gleby niezwłocznie po przywiezieniu na pole rozsiewa się, a następnie miesza się je z glebą przy użyciu pługa lub brony talerzowej.
2. Opakowania po polepszaczach gleby:
1) zabezpiecza się przed dostępem zwierząt;
2) przechowuje w sposób uniemożliwiający ich kontakt ze sprzętem używanym przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich.
§ 8. 1. Polepszacze gleby mogą być umieszczane na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mają termin ważności nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
2. Na opakowaniach polepszaczy gleby umieszcza się:
1) napis "polepszacze gleby" i adres albo zarejestrowany znak handlowy producenta;
2) informację o gatunku zwierzęcia, z którego zostały wyprodukowane.
§ 9. 1. Podmiot zbywający polepszacze gleby, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w art. 9 rozporządzenia nr 1774/2002/WE z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, dodatkowo prowadzi dokumentację, która zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz podpis podmiotu nabywającego;
2) ilość polepszacza gleby nabytego przez podmiot nabywający;
3) numer rejestracyjny środka transportu;
4) datę nabycia.
2. Podmiot zbywający polepszacze gleby przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przez 2 lata od dnia ich zbycia.
§ 10. Wymagania weterynaryjne przy transporcie, pakowaniu i znakowaniu polepszaczy gleby są określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
§ 11. Polepszacze gleby, których termin ważności upłynął, są przekazywane przez posiadający je podmiot do unieszkodliwienia poprzez spalenie w zatwierdzonych spalarniach lub współspalarniach.
§ 12. 1. Dopuszcza się stosowanie oznakowania, zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wydaje na wniosek złożony na piśmie przez podmiot zbywający polepszacze gleby.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2) Rozporządzenie nr 1774/2002/WE z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273/1 z 10.10.2002).
 
WALUTY  

SONDA  
Co dla Ciebie jest najważniejsze w spedycji
znajomość rynków lokalnych
szybkość
terminowość
cena
wiarygodność


» pokaz wynik »
» archiwum sond »
Copyright 2021 by HURTMARKET

Powered by Talem Technologies